Louis Wang(王刚) +84 858980868 Tel: 0274-6265198 Fax:0274-6265238 E-Mail: yongxinxcgs@163.com
Add: Thua Dat 138,To Ban Do So C3, Khu Pho Binh Phuoc A, Phuo Binh Chuan,Thi Xa Thuan An,Tinh Binh Duong,Viet Nam.